Archive

2023

Saturday 04.03.2023 , 19:00 - , 20:00

Saturday 01.04.2023

Thursday 01.06.2023

Friday 02.06.2023

Saturday 03.06.2023
2022

Sunday 23.01.2022

Monday 24.01.2022

Tuesday 25.01.2022

Wednesday 26.01.2022

Thursday 27.01.2022

Monday 07.03.2022

Tuesday 08.03.2022

Wednesday 09.03.2022

Thursday 10.03.2022

Thursday 07.04.2022 , 20:00 - , 21:00

Friday 08.04.2022 , 20:00 - , 21:00

Thursday 26.05.2022 , 20:00 - , 21:00

Saturday 20.08.2022 , 20:00 - , 21:00

Sunday 21.08.2022 , 20:00 - , 21:00

Saturday 08.10.2022 , 20:00 - , 21:00

Sunday 09.10.2022 , 20:00 - , 21:00

Friday 09.12.2022 , 19:30 - , 20:30

Saturday 10.12.2022 , 19:30 - , 20:30

Sunday 11.12.2022 , 19:30 - , 20:30
2021

Wednesday 08.09.2021

Thursday 09.09.2021

Saturday 09.10.2021 , 19:00 - , 20:00
2019

, 21:00 Friday 01.03.2019 - , 22:00 Friday 31.05.2019

Tuesday 06.08.2019 , 21:30 - , 22:30

Wednesday 07.08.2019 , 21:30 - , 22:30

Wednesday 16.10.2019 , 20:30 - , 21:30
2018

Wednesday 14.03.2018 , 20:00 - , 21:00

Thursday 15.03.2018 , 12:00 - , 18:00

Friday 16.03.2018 , 20:00 - , 21:00

Saturday 19.05.2018 , 20:00 - , 21:00

Sunday 20.05.2018 , 17:00 - , 18:00

Friday 09.11.2018 , 20:30 - , 22:30
2017

Friday 17.03.2017 , 20:30 - , 22:00

Friday 26.05.2017 , 20:30 - , 22:00

Monday 05.06.2017 , 15:00 - , 16:00

Tuesday 06.06.2017 , 20:00 - , 21:00

Thursday 29.06.2017 , 20:30 - , 21:30

Friday 30.06.2017 , 20:30 - , 21:30

Tuesday 04.07.2017 , 20:30 - , 21:30

Wednesday 05.07.2017 , 20:30 - , 21:30

Saturday 04.11.2017 , 21:00 - , 22:00
2016

Saturday 02.04.2016 , 20:30 - , 21:30

Sunday 03.04.2016 , 20:30 - , 21:30

Friday 29.04.2016 , 20:30 - , 21:30

Saturday 30.04.2016

Monday 14.11.2016 , 21:00 - , 22:00

Wednesday 16.11.2016 , 21:00 - , 22:00
2015

Saturday 17.01.2015 - Sunday 18.01.2015

Tuesday 10.02.2015 , 20:30 - , 21:30

Friday 13.03.2015 , 21:00 - , 22:00

Tuesday 18.08.2015 - Monday 24.08.2015

Wednesday 25.11.2015 , 21:00 - , 22:30

Friday 27.11.2015 , 21:00 - , 22:30
2014

Wednesday 04.06.2014

Friday 06.06.2014

Sunday 15.06.2014

Thursday 26.06.2014 , 13:30 - , 15:30

Saturday 01.11.2014 , 21:00 - , 22:00
2013

Saturday 06.04.2013 , 21:00 - , 23:00

Monday 14.10.2013 , 21:00 - , 23:00
2012

Saturday 14.07.2012 - Saturday 28.07.2012

Saturday 10.11.2012 , 20:00 - , 22:00

Sunday 11.11.2012 , 20:00 - , 22:00

Monday 12.11.2012 , 20:00 - , 22:00

Saturday 08.12.2012 , 21:00 - , 23:00
2011

Sunday 10.04.2011 , 21:00 - , 23:00

Wednesday 13.04.2011 , 21:00 - , 23:00

Friday 20.05.2011 - Sunday 22.05.2011

Sunday 11.09.2011 , 21:00 - , 23:00

Monday 31.10.2011 , 21:00 - , 23:00

Thursday 03.11.2011 , 20:30 - , 22:30

Wednesday 23.11.2011 , 21:00 - , 23:00

Tuesday 29.11.2011 , 20:30 - , 22:30

Wednesday 14.12.2011 , 20:30 - , 22:30
2010

Saturday 24.04.2010 - Monday 26.04.2010

Saturday 25.09.2010
2009

Thursday 14.05.2009 - Friday 15.05.2009
2008

Monday 21.07.2008 - Tuesday 22.07.2008
2007

Saturday 30.06.2007

Monday 16.07.2007
2006

Wednesday 10.05.2006
2005